Beeld2

Internationale verdragen en afspraken

Internationale verdragen voor landen

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd in 1948 zonder tegenstemmen aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze verklaring is misschien wel het belangrijkste document in de internationale afspraken van landen over de mensenrechten, waaronder de rechten van kinderen.
  • Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. Daarnaast verplicht het overheden om een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden vast te stellen. (artikel 32.1.)

Internationale afspraken die actie van bedrijven verlangen

  • De VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven (ook wel bekend als de ‘Ruggie Principles’) bevatten de belangrijkste internationale richtlijnen voor de rol die van bedrijven wordt verwacht bij de bestrijding van onder meer kinderarbeid. Maar ze formuleren ook de verplichtingen van regeringen om bedrijven daar aan te houden. Bedrijven en regeringen moeten samen zorgen dat problemen worden opgelost voor slachtoffers. De VN Principes zijn wereldwijd geaccepteerd en verkort opgenomen in de OESO Richtlijnen.
  • De OESO richtlijnen bieden bedrijven handvatten bij het zakendoen over de grens en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zijn aanbevelingen van de overheden van de OESO landen (voornamelijk westerse landen) aan de bedrijven in hun landen hoe ze (ook) in het buitenland moeten gedragen op het gebieden als mensenrechten, milieu en het vermijden van betrokkenheid corruptie.